Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Excellent Roofing

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: Degene met wie opdrachtnemer in de hoedanigheid van consument of in de hoedanigheid van ondernemer een overeenkomst tot aanneming van werk heeft gesloten,
alsmede degene aan wie opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht;
Dagen: alle kalenderdagen
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Ondernemer: een niet consument
Meer/minderwerk: Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de
overeengekomen prijs

2. Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld.
2.2 De offertes van opdrachtnemer zijn geldig gedurende een termijn van 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders aangegeven is
opdrachtnemer slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2.3 Indien de aanvaarding door de opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
2.4 Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven
prijs.

3. Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 De Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3.2 De opdrachtgever zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken:
over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);
over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
over voldoende gelegenheid voor aanvoer en bereikbaarheid met ons materieel;
over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines en water.
3.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer – bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 De kosten van het benodigde, water en elektra zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3.5 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.4 Het aangenomen werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als
opgeleverd wordt beschouwd.
4.5 De opdrachtnemer wordt verondersteld bekend te zijn met de voor de uitvoering van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
4.6 De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, voor zover de opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

5. Wijzigingen en meer/minderwerk

5.1 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met opdrachtnemer, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer worden gemeld, vóór dat opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van opdrachtnemer een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.2 Indien opdrachtnemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
5.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door opdrachtnemer opgegeven termijnen worden verlengd
met de periode van de vertraging. Opdrachtnemer is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.
5.4 Indien opdrachtnemer voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
5.5 Indien de opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van opdrachtnemer heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het
meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan opdrachtnemer te voldoen.

6. Termijnen, levering en levertijd

6.1 De door opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn
nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
6.2 Indien buiten de in artikel 4 bedoelde gevallen de uitvoering van overeenkomst door opdrachtnemer niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal opdrachtnemer de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd.
6.3 Indien enige door opdrachtnemer opgegeven termijn wordt overschreden, is opdrachtnemer ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en opdrachtnemer een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

7. Prijzen en tarieven

7.1 Tenzij de opdrachtgever consument is, zijn de door opdrachtnemer opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
7.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
7.3 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen zal de vaste prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de
gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.4 Bij regie kan een richtprijs worden afgegeven. Dit is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs bestaande uit uren en/of materialen en/of overige kosten.
7.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 weken zullen de door de opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.
7.6 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever een consument is, is heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging door de opdrachtnemer wordt gewenst binnen 3 maanden na datum sluiten overeenkomst.
7.7 Elke opdrachtgever is in geval van een prijsstijging van het vaste honorarium of uurtarief van meer dan 10% gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de bevoegdheid tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de Wet.
7.8 Opdrachtnemer zal de opdrachtgever schriftelijk van het voornemen tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief op de hoogte stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van, en de datum waarop, de prijsverhoging zal ingaan, vermelden.
7.9 Indien de opdrachtgever/ondernemer of de opdrachtgever consument 3 maanden na datum sluiten overeenkomst de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het vaste
honorarium of uurtarief van meer dan 10% niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 14 dagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst te ontbinden tegen
de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

8. Overmacht

8.1 In geval van blijvende overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
8.2 In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de
opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door opdrachtnemer uitgevoerde
deel van de overeenkomst.
8.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is
opdrachtnemer bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

9. Betaling en zekerheid

9.1 Betaling door de opdrachtgever dient op factuurdatum te geschieden op de door opdrachtnemer op de voorzijde aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de Opdrachtgever/ondernemer, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
9.2 Bezwaren tegen door opdrachtnemer/ondernemer aan opdrachtgever verzonden facturen schorten diens betalingsverplichting niet op.
9.3 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd in de
hoedanigheid van opdrachtgever/consument en de wettelijke handelsrente verschuldigd in de hoedanigheid van opdrachtgever/ondernemer, waarbij een gedeelte van een maand voor een
gehele maand wordt gerekend.
9.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen buitengerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk verschuldigd onverminderd de aan opdrachtnemer overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

10. Reclames/klachten

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever in de hoedanigheid van ondernemer binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan opdrachtnemer. Deze termijn van 14 dagen na ontdekking wordt voor de opdrachtgever/consument verlengd tot 2 kalendermaanden. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
10.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer geven de opdrachtgever/ ondernemer nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van
opdrachtnemer op te schorten.
10.3 Indien opdrachtnemer een klacht gegrond acht, is opdrachtnemer gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.
10.4 Opdrachtgever/ondernemer is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat opdrachtnemer de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 12 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 12 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van en dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer.
11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever/ondernemer (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade,
daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te
stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
11.3 Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever/ondernemer nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
11.4 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van € 2.500,= (zegge: vijfduizend euro). Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
11.5 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan opdrachtgever is gefactureerd dient in voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of
gangbare tarief dat aan de opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
11.6 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door opdrachtnemer uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens
vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem
ter zake geen enkel verwijt treft.

12. Opschorting en ontbinding

12.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens opdrachtnemer niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd – onverminderd alle overige aan opdrachtnemer toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer is nagekomen.
12.2 Opdrachtnemer heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien: – sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 7 van deze algemene bepalingen; – aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. – de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de
ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;

13. Overige bepalingen

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing
zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van opdrachtnemer gelegen is en waar vanuit de werkzaamheden zijn
verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Onze dakdekkers werken efficiënt, en zorgen altijd voor een eindresultaat van hoge kwaliteit.

Bedrijfsgegevens

Openingstijden

Maandag: 9:00 - 17:00
Dinsdag: 9:00 - 17:00
Woensdag: 9:00 - 17:00
Donderdag: 9:00 - 17:00
Vrijdag: 9:00 - 17:00
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten